PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
  • Biolinea
    Akademickie 6. lok. 13
    31-866 Kraków
    NIP: 5641585681
  • E-mail:office@lineatoscana.pl
  • Godziny działania sklepuZamówienia można składać 24H

Regulamin

REGULAMIN
Regulamin Sprzedaży i świadczenia usługi Dropshipping wraz z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

(Obowiązuje od 21.02.2019)

 

Definicje:

Dropshipping – usługa zlecona przez Kupującego, świadczona przez Sprzedawcę, która polega na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Oferty Handlowej zakupionych przez Kupującego od Sprzedawcy
Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Klient Końcowy – konsument lub podmiot gospodarczy, z którym Kupujący zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy
Kupujący – podmiot gospodarczy prowadzący działalność w formie sprzedaży, kupujący u Sprzedawcy towary z Oferty Handlowej wraz z usługą Dropshipping lub bez usługi Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Sprzedawcy pod adresem http://hurt.lineatoscana.pl
Oferta Handlowa – katalog towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej http://hurt.lineatoscana.pl
Regulamin – niniejszy regulamin
Sprzedawca – Biolinea, os. Akademickie 6 lok. 13, 31-866 Kraków, NIP: 5641585681
 

Par. 1

Strony transakcji, rejestracja w serwisie internetowym, oferta

Stroną, która dokonuje sprzedaży produktów z oferty handlowej zawartej na stronie www.hurt.lineatoscana.pl jest Biolinea, os. Akademickie 6 lok. 13, 31-866 Kraków, NIP: 5641585681, zwany dalej Sprzedawcą
Stroną, która dokonuje zakupów na stronie www.hurt.lineatoscana.pl zwaną dalej Kupującym jest podmiot gospodarczy w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 z późniejszymi zmianami
Warunkiem dokonania zakupu na stronie www.hurt.lineatoscana.pl jest posiadanie konta firmowego na stronie www.hurt.lineatoscana.pl oraz akceptacja niniejszego Regulaminu Sprzedaży, Usługi Dropshipping oraz Umowy Powierzenia Danych Osobowych.
Konta nowo zarejestrowanych Kupujących są weryfikowane w CEiDG oraz KRS
Przedmiotem transakcji są towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.hurt.lineatoscana.pl w chwili składania zamówienia
Ceny prezentowane na stronie są podane w polskich złotych i są cenami netto. Dodatkowo obok ceny netto Sprzedawca prezentuje cenę brutto (zawierającą podatek VAT)
Sprzedawca na stronie www.hurt.lineatoscana.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej produktów z Oferty Handlowej
Sprzedawca w ramach dystrybucji świadczy Usługę Dropshipping
Kupujący akceptując niniejszy Regulamin zawiera ze sprzedawcą umowę na sprzedaż towarów z Oferty Handlowej Sprzedawcy i świadczenie Usługi Dropshipping
Zgodnie z art. 689 k.c. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego Towaru do czasu uiszczenia ceny
 

Par. 2

Warunki realizacji zamówienia

2.1 Sprzedawca nie określa i nie wymaga minimum logistycznego od Kupującego

2.2 Zamówienia od Kupującego przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.hurt.lineatoscana.pl 24 godziny na dobę przez cały rok

2.3 Zamówienia złożone po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy zostaną przyjęte do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący po tych dniach

2.4 Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili przesłania informacji na podany przez Kupującego podczas rejestracji adres email o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego

2.5 Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie i terminie realizacji zamówienia.

2.6 Zapłaty za zamówienie Kupujący uiszcza przelewem bankowym lub za pośrednictwem udostępnionych na stronie www.hurt.lineatoscana.pl innych form płatności z góry

2.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie przestrzegany jest niniejszy Regulamin Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia a Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany

2.8 Na czas realizacji zamówienia wpływają dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez wybranego kuriera

2.9 Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę a nieopłacone przez Kupującego przez kolejne 3 dni kalendarzowe liczone od dnia otrzymania zamówienia zostaną usunięte z systemu a towar przestaje być zarezerwowany dla Kupującego

2.10 Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania nałożonych przez dystrybutora ograniczeń* co do sprzedaży towarów na platformach firm trzecich takich jak:

- Amazon, Ebay, Allegro, Empik, Morele, Emag, Carrefour itp

* Zakaz wykorzystywania opisów produktów zamieszczonych na stronie http://hurt.lineatoscana.pl na ww platformach sprzedaży


2.11 Sprzedawca udostępnia kupującemu plik XML w formacie Ceneo i StarCode w celu synchronizacji: sugerowanych cen detalicznych, opisów produktów, kodów EAN i stanów magazynowych

2.12 Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy powstałe w wyniku użycia oferowanego pliku XML przez Kupującego

Par. 3

Wysyłka zamówień

3.1 Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem dostępnych form wysyłki podczas składania zamówienia przez Kupującego na stronie www.hurt.lineatoscana.pl

3.2 Zamówiony towar wysyłany jest do siedziby Kupującego lub do Klienta Końcowego w przypadku usługi Dropshipping

3.3 Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacji

3.4 Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem odbioru. Z chwilą pokwitowania odbioru na Kupującego przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki

3.5 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, dotarła pod błędny adres oraz za odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą przesyłki powracającej ponosi Kupujący

 

Par 4.

Prawa autorskie i inne

4.1 Sprzedawca oświadcza, że jako dystrybutor posiada prawa do zdjęć produktów i opisów produktów zamieszczonych na stronie www.hurt.lineatoscana.pl, może nimi dysponować i udostępniać Kupującym.

4.2 Sprzedawca zezwala Kupującemu na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i opisów produktów zamieszczonych na stronie www.hurt.lineatoscana.pl z wyjątkiem wykorzystania zdjęć i opisów na platformach takich jak: Ebay, Allegro, Emag, Empik, Carrefour, Morele, Amazon.

4.3 Powyższa zgoda na wykorzystanie zdjęć i opisów produktów obowiązuje w czasie zaopatrywania się przez Kupującego u Sprzedawcy

4.4 Za ustanie zaopatrywania się w towar u Sprzedawcy uznaje się okres 30 dni kalendarzowych bez składania zamówienia. Po tym okresie zgoda na dalsze korzystanie z udzielonych praw ustaje automatycznie bez wezwania, chyba że Kupujący uzyska dalszą zgodę Sprzedawcy.

4.5 Wraz z ustaniem zgody opisanej w pkt 4.2 Kupujący zobowiązuje się do zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych od Sprzedawcy danych, w tym pliku XML, zdjęć i opisów produktów.

 

Par. 5

Regulamin świadczenia Usługi Dropshipping

5.1 Przedmiotem umowy jest świadczenie Usługi Dropshipping polegającej na:

- zakupie przez Kupującego towarów po cenach hurtowych od Sprzedawcy

- obsłudze logistycznej zamówienia Kupującego

- dostawie zakupionych przez Kupującego towarów do jego Klienta Końcowego

- obsłudze reklamacyjnej

- innych usług dodatkowych ujętych w cenniku

5.2 Z Usługi Dropshipping może skorzystać każdy Kupujący, który zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu w chwili składania zamówienia

5.3 Kupujący nie ma możliwości modyfikacji złożonego zamówienia

5.4 Wysłanie towaru nastąpi:

- niezwłocznie jeśli zamówiony towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy i zamówienie zostało opłacone.

- po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem bankowym

5.5 Towar będzie dostarczony w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru oraz będzie odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w transporcie

5.6 Opakowanie nie będzie zawierało żadnych oznaczeń Sprzedawcy ani ulotek, wizytówek i innych materiałów reklamowych Sprzedawcy.

5.7 Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego pakowania

5.8 Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi

5.9 W przypadku nieodebrania przesyłki bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do Sprzedawcy na koszt Kupującego

5.10 Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu przesyłki powrotnej z terminem płatności 7 dni. Koszt powrotu przesyłki określony został w Cenniku.

5.11 Po nadaniu przesyłki Sprzedawca poinformuje Kupującego o numerze przesyłki umożliwiającym jej śledzenie w systemach informatycznych danego przewoźnika

5.12 W przypadku błędów po stronie Sprzedawcy związanych z nadaniem przesyłki, Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy szkody tj. zlecenie zwrotu błędnej przesyłki, nadanie nowej, poprawnej przesyłki lub zaproponowanie zniżki. Kupującemu w takim przypadku nie przysługują z tego tytułu żadne koszty utraconych możliwości lub koszty utraconych korzyści

5.13 W przypadku błędów po stronie Kupującego koszty ewentualnego powrotu, przekierowania, ponownego doręczenia pokrywa Kupujący. Koszty związane z powrotem paczki określa Cennik

5.14 Na Kupującym spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Końcowemu dowodu zakupu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa

5.15 Przesyłkę uważa się za nadaną z chwilą udostępnienia w systemie Sprzedawcy numeru listu przewozowego

 

Par. 6

Zwrot Towaru

6.1 Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu towaru przez Kupującego:

6.1.1 W przypadku nieodebranej paczki towar zostanie dostarczony Kupującemu na jego koszt lub Kupujący może skorzystać z odpłatnego zwrotu towaru

6.1.2 Sprzedawca zobowiązuje się do odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru oraz wystawienia faktury korygującej w przypadku powrotu paczki z powodu:

- brak możliwości doręczenia

- odmowa przyjęcia przez Klienta Końcowego

- błędów związanych z nadaniem paczki nie powstałych z winy Sprzedawcy

6.2 Sprzedawca dopuszcza możliwość odpłatnego przyjęcia zwracanego towaru w przypadku odstąpienia Klienta Końcowego od umowy zakupu.

6.4 Zwracany towar nie może nosić śladów używania, folie zabezpieczające nie mogą być naruszone, oryginalne opakowanie produktu nie może być uszkodzone.

6.5 Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy pisma/zestawienia zwracanego towaru wraz ze wskazaniem numeru faktury, której zwrot dotyczy

6.6 Za przyjęcie zwracanego towaru Sprzedawca pobierze opłatę zgodnie z cennikiem. Opłata zostanie pobrana od każdej faktury oddzielnie.

6.7 Zwrot kosztów towaru nie obejmuje kosztów transportu i opłat dodatkowych ujętych w cenniku.

 

Par. 7

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

7.1 Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 zwanego dalej „RODO” Kupujący powierza Sprzedawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

7.2 Kupujący oświadcza, że jest Administratorem Danych, które powierza Sprzedawcy

7.3 Powierzone dane przetwarzane są na zasadach i w formie opisanej w Polityce Prywatności

7.4 Kupujący powierza Sprzedawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykonania niniejszej umowy, tj. do przetwarzania zamówień hurtowych i świadczenia Usługi Dropshipping

7.5 Sprzedawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych:

- imię i nazwisko/nazwa firmy

- adres dostawy

- adres email

- numer telefonu

7.6 Powierzone przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszą umową tj. do realizacji zamówień hurtowych i świadczenia Usługi Dropshipping oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7.7 Sprzedawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L Nr 119)

7.8 Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych (Dz. U. Nr 100 poz 1024):

- prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych

- znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki pozom bezpieczeństwa określony jako wysoki

- stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiedzialny jest Sprzedawca

7.9 Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, ustawą o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami obowiązującego powszechnie prawa, które chronią prawa osób, których dane dotyczą

7.10 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Kupującego:

- o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia

- o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych

- o każdym żądaniu otrzymanym od osobowy, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Kupującego

 

Par. 8

Polityka Rabatowa

8.1 Rabat dla zarejestrowanego Kupującego ustalany jest indywidualnie w drodze negocjacji Kupującego i Sprzedawcy. Przyznany Rabat jest rabatem uznaniowym i przyznanie go uwarunkowane jest w szczególności od:

- oceny dotychczasowej współpracy

- podejmowanych i prowadzonych działań marketingowych

- zakresu prezentowanej oferty

- terminowości w opłacaniu należności (brak opóźnień w płatnościach za faktury

 

Par. 9

Płatności, księgowanie i fakturowanie

9.1 Kupujący dokonuje zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem dostępnych na stronie www.hurt.lineatoscana.pl form płatności elektronicznych

9.2 W przypadku płatności przelewem bankowym dowodem zapłaty jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Sprzedawcy a potwierdzenie dyspozycji realizacji przelewu przesłane przez Kupującego do Sprzedawcy nie stanowią dowodu wykonania przelewu.

9.3 Księgowanie wpłat na rachunku Sprzedawcy odbywa się automatycznie 3 razy w ciągu dnia roboczego

9.4 Przy wykonywaniu płatności Kupujący zobowiązuje się do wpisania w tytule przelewu numeru zamówienia

9.5 Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (art. 2 pkt 32 – Ustawy o podatku od towarów i usług)

9.6 Sprzedawca udostępnia faktury elektroniczne Kupującemu w Panelu Klienta na stronie www.hurt.lineatoscana.pl lub przesyła za pośrednictwem wiadomości email na podany podczas rejestracji adres email

9.7 Sprzedawca może korzystać z usług udostępniania informacji gospodarczy lub danych gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. 2014.1015) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Ustawa o BIO) z Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa, KRS 0000201192.

 

Par. 10

Procedura reklamacyjna

10.1 Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji bezpośrednio od Klienta Końcowego Kupującego

10.2 Reklamację od Klienta Końcowego przyjmuje Kupujący na warunkach określonych w swoim Regulaminie sprzedaży i zgodnie z przepisami prawa

10.3 Kupujący podejmuje decyzję reklamacyjną po dokonaniu weryfikacji i właściwości reklamacji

10.4 Wątpliwości co do zasadności reklamacji lub nieprawidłowości w towarze Kupujący zgłasza Sprzedawcy, który pomaga postawić wstępną decyzję reklamacyjną

10.5 Kupujący zgłoszenie reklamacji wysyła za pośrednictwem formularza reklamacji ze swojego Panelu Klienta podając numer zamówienia lub faktury, której reklamacja dotyczy, wskazuje reklamowany towar, dokładnie opisuje reklamację.

10.6 W odpowiedzi Kupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji od Sprzedawcy oraz informację o dalszym toku postępowania

10.7 Uznanie reklamacji oznacza, że Kupujący otrzyma towar wolny od wad i zostanie on dostarczony do siedziby Kupującego.

10.8 Nie uznanie reklamacji powoduje odesłanie towaru do Kupującego na jego koszt

10.9 Zwroty i inne przesyłki dostarczone Sprzedawcy przez Klientów Końcowych Kupującego nie będą rozpatrywane ani przyjmowane, chyba że strony ustalą inaczej

10.10 Sprzedawca obciąży kosztami obsługi logistycznej przesyłek dostarczonych bezpośrednio do Sprzedawcy przez Klienta Końcowego według cennika

 

Par. 11

Postanowienia końcowe

11.1 W wyniku złożenia zamówienia i zaakceptowania Regulaminu Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

12.2 Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Kupującego nieuprawnionym podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu

12.3 Właściwym sądem do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z działalnością Sprzedawcy jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy

12.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. Nr 144, poz 1204 z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy prawa polskiego

12.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.02.2019 roku

 

 

Cennik

12. 1 Dostawa na terenie Polski (Cena brutto w PLN)

Przesyłka kurierska Kurier48 Poczta Polska - 14,00 zł

Przesyłka kurierska Inpost - 16,00 zł

Paczkomaty Inpost - 14,00 zł

Przesyłka do punktu odbioru (sklepy Żabka, Orlen, Poczta Polska) - 14,00 zł

Paczka w Ruchu - 10,00 zł

Wysyłka na podstawie własnego listu przewozowego - 4,00 zł

Dopłata za usługę Pobranie - 4,95 zł *

* usługi niedostępne od dnia 04.03.2020

 

12.2 Usługi dodatkowe

Obsługa paczki powracającej                                                                                 jak opłata za przesyłkę
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu